Ek-12 Sözleşmesi

OKUL GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
(Ek:2.3.2008/26804 RG)

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, …………………………………………İlk Okulu / Orta Okulu / Lisesi ile Yüklenici acente/ firma ETİK 216  TURİZM ORGANİZASYON SEYAHAT ACENTASI
(ENGİN KILIÇ TURİZM ORG. TAN. ve REKLAM HİZ. TİC. LTD.ŞTİ) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde yapılmıştır.

MADDE 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Okulun adresi :………………………………………..  / İSTANBUL olup,
Tel no: …………………
Faks no: …………………..
Elektronik Posta Adresi (varsa) : ………………………
2.2 Yüklenici acente/firmanın tebligat adresi : Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. Teknik Yapı Uptwins Deluxe Residence B Blok Kat 11 Daire 114 Kartal - İstanbul olup,
Tel no: 0216 290 42 90
Faks no: 0216 290 42 91
Elektronik Posta Adresi (varsa) : info@etiktur.com dir.
2. Madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

MADDE 3- İşin Tanımı
3. Sözleşme konusu iş; …………………………………..İlk Okulu / Orta Okulu / Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun …………………… ‘ye düzenleyecekleri geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
3.2. Gezinin süresi : Gezi, ……../…/2014 saat : ……..’da hareket, ……/…/2014
saat : ………’da dönüş olmak üzere ….. gece …. gündür.
3. Yol güzergahı ve gezilecek yerler : Gezi Planında açıklandığı biçimdedir.

MADDE 4- Ulaşım Biçimi

MADDE 5- Duraklama Yerleri ve Nakil Bağlantıları

MADDE 6- Konaklama Yeri, Sınıfı ve Süresi

MADDE 7- Yemek ve Öğün Sayısı, Açıklamalar

MADDE 8- Gezi Ücreti ve Ödeme Şekli
Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam KİŞİBAŞI ……….TL’dir. Bu iş için sözleşme bedelinin % 80 ‘i oranında ön ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip İLK iş günü içerisinde; kalan ücret ise işin bitimini müteakiben İLK iş günü içerisinde

Yükleniciye ödenecektir.

Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 9- Vergi, Resim, Harçlar
Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

MADDE 10- Sorumluluklar
Yüklenici, gezinin devam etmesi için okulu ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif tedbirler alır ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin eder.

Bu tedbirleri almak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle okul tarafından kabul edilmez ise; Yüklenici okulun hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri 2 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile sorumlusu yöneticinin bilgisi dahilinde Yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen niteliklere haiz olacaktır.

MADDE 11- Sözleşmenin Feshi ve Devri
Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde okula iade eder.

Okul sözleşmeyi ; konaklamalı turlarda , tur tarihine 21 gün kalaya kadar , konaklamasız turlarda 10 gün kalaya kadar feshetmesi halinde yüklenici hiçbir talepte bulunamaz. Yasal sürelerin aşılması durumunda , yani konaklamalı turlarda 21 günden daha az , konaklamasız turlarda 10 günden daha az bir süre kala feshetmesi halinde yüklenici turizm yasaları gereği ‘’ NOSHOW’’Hakkı olan kesinti ve ücret talep hakkına sahip olur.

İptal süreleri içersinde, konaklamalı turlarda; 21 ile 14 gün arası %30, 14 ile 7 gün arası %50 ,7 günden daha az bir süre kala tur bedeli kadar, Konaklamasız turlarda; 10 ile 3 gün arası %25 ,3 günden daha az bir süre kala tur bedelinin %40 ı kadar kesinti ve ücret talep etme hakkına sahip olur

MADDE 12- Mücbir Sebepler
Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesine etki edecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve devletler arası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar ile aracın arızası veya kazası mücbir sebep olarak kabul edilir. Araca dayalı sebeplerde aynı özelliklerde araç sağlanır.

MADDE 13- Bildirim
Okul, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yükleniciye bildirmek zorundadır.

MADDE 14- Sözleşmenin ekleri
1. Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti.
2. Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge.
3.
4.
5. 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
6. Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti
9. Gezi planı ve T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste
10. …………………………………..

MADDE 15- Diğer Hususlar
…………………………………………………………………………………………

MADDE 16- Hüküm Bulunmayan Hâller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuata ve Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.

MADDE 17- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL (İdaresinin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) …………………………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 18- Yürürlük
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu sözleşme,18(ONSEKİZ) maddeden ibaret olup okul ve Yüklenici tarafından ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……………… tarihinde birlikte imzalanmıştır.

OKUL YÖNETİMİ                                                                        YÜKLENİCİ